לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

פסילת צוואה

לעיתים קרובות הנסיבות המובילות לכתיבת צוואה הינן רגישות וכואבות, ומובילות לכך שחלק מן היורשים מרגישים מקופחים עקב פגיעה בחלקם בעיזבון. אותם יורשים עשויים לטעון טענות שונות, ולנסות להביא לפסילת הצוואה בדרכים שונות. במאמר זה נעסוק בפסילת הצוואה – כיצד הפסילה נעשית, מהן העילות לפסילת צוואה וכיצד ניתן להימנע מפסילת הצוואה במספר פעולות פשוטות.

הסיבות הנפוצות לפסילת צוואה

צוואה פגומה

כאשר הצוואה אינה מכילה את כל הפרטים אותם עליה להכיל, או שחלק מהפרטים המופיעים בה מופיעים בצורה חלקית, הצוואה קרויה "צוואה פגומה". את הפגמים יש לחלק לשני סוגים:

1. פגמים מהותיים

פגמים מהותיים מתייחסים לכלל הפגמים הקיימים בדברים היסודיים של הצוואה, למשל חתימת המצווה, חתימת העדים (בצוואה בעדים), הוראות המעידות על חוסר שיקול דעת וכדו'. במצבים אלה, לא ניתן להתייחס למסמך שלפנינו כצוואה וקרוב לוודאי שפגמים אלה יובילו לפסילת הצוואה.

פסילת צוואה
פסילת צוואה

2. פגמים צורניים

פגמים צורניים הינם פגמים הניתנים לתיקון, והם נמצאים על פי רוב בדברים אשר אינם מהותיים בצוואה, כגון: טעויות סופר, שגיאות כתיב, העדר תאריך, בלבול וכפילות וכדו'. במצבים אלה יכול בית המשפט להפעיל את סעיף 25 ולהכשיר את הצוואה במצבים מסוימים. עם זאת, לעיתים ריבוי פגמים מסוג זה עשויים להעיד על מצבו הקוגניטיבי של המצווה ולהביא לפסילת הצוואה כולה.

ההבדל בין צוואה פגומה לצוואה כשרה

כפי שראינו לעיתים ניתן להכשיר צוואה פגומה, אולם הגדרת צוואה כצוואה פגומה הינה משמעותית היות והיא מעבירה את חובת ההוכחה בדבר כשרות הצוואה מכתפי המערער לכתפי המבקש לקיימה.

צוואה שנעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת

הצוואה נועדה לבטא את רצונו החופשי של המצווה בלבד ללא כל התערבות של גורם חיצוני. במידה והמצווה היה נתון להשפעה חיצונית, הרי שהיא אינה משקפת עוד את רצון המצווה, והדבר קרוב לוודאי יוביל לפסילת הצוואה. על מנת להוכיח כי התקיימה השפעה שאינה הוגנת, על המתנגד להוכיח כי התקיימה השפעה וכי היא הייתה לא הוגנת. הגבול הדק בין השפעה מותרת להשפעה שאינה הוגנת אינו חד משמעי, ומקובל לומר כי השפעה מותרת היא כזו המאירה את עיניו של המצווה, ואילו השפעה שאינה הוגנת דורסת ומכניעה את רצונו.

מצווה שאינו כשיר לצוות

כאמור לעיל, הצוואה צריכה לבטא את רצון המצווה, ולעיתים מצבו הרפואי אינו מאפשר לו לבטא את רצונו האמיתי. כך הדבר למשל כאשר המצווה נתון להזיות, או שאינו רואה את המציאות נכוחה לאור מחלות נפשיות או קוגניטיביות. במצבים אלה המצווה מוגדר כאדם אשר אינו כשיר לצוות וממילא צוואתו בטלה. על מנת להוכיח שהמצווה היה במצב של אי כשירות לצוות יש להביא ראיות ממועד עריכת הצוואה, ואין די בהוכחות המתייחסות לתקופת חייו המאוחרת של המצווה. עם זאת, ישנם מצבים בהם בית המשפט מכריע כי סוף הדבר מעיד על ראשיתו אולם אלו מקרים נדירים.

צוואה בה אחד העדים היה מעורב בעריכתה

החוק קובע כי: "הוראת צוואה… המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה". יש לשים לב כי במקרים אלה המתנגד אינו צריך להוכיח שהמעורבות גרמה לשינויי כלשהו בתוכן הצוואה, ודי להוכיח כי התקיימה מעורבות של אחד הזוכים על מנת להביא לפסילת הצוואה. הסיבה לפסיקה מחמירה זו הינה רצונו של בית המשפט להרחיק כל מחשבה של מעורבות ברצונו של המצווה. במקרים בהם מתגלה כי הייתה מעורבות של אחד הזוכים לא ניתן לקיים את הצוואה, ולא ניתן להפעיל את סעיף 25 האמור לעיל בכדי להכשיר את הצוואה.

קיומה של צוואה אחרת

כלל יסוד בדיני צוואה הינו שצוואה מאוחרת קודמת לצוואה קדומה. לעיתים ניתן להתנגד למימוש צוואה בטענה שהמצווה כתב צוואה מאוחרת לצוואה זו, אולם על המתנגד להביא ראיות חזקות לקיומה של אותה צוואה, כפועל יוצא מן ההנחה שכל צוואה בחזקת כשרה עד שיוכח אחרת.

צוואה המכילה הוראות בלתי חוקיות

חוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה". ההגדרה המדויקת להוראה בלתי מוסרית הינה מעומעמת מעט, ואין כאן המקום להרחיב בכך. הוראה בלתי חוקית, בלתי מוסרית או בלתי אפשרית עשויה להביא לפסילת הצוואה כולה או חלקים ממנה, בהתאם להחלטת בית המשפט.

כמה עולה להביא לפסילת צוואה

על מנת לפסול צוואה יש להגיש בקשת התנגדות לצו קיום צוואה, או בקשה לביטול צו קיום צוואה. הגשת בקשה זו הינה פעולה הכרוכה באגרה העומדת על כ-986 ₪. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או באמצעות הגעה פיזית למשרדי הרשם במחוז מגוריו של המנוח.

הליך פסילת הצוואה

בכדי לממש צוואה על היורשים להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה. עם קבלת הבקשה מפרסם הרשם את פרטי הבקשה ומבקש מכל המעוניין להתנגד או לפסול את הצוואה לעשות זאת בתוך 14 יום. ניתן להגיש בקשה לפסילת הצוואה גם לאחר תקופה זו, אולם השיהוי מצמצם את סיכויי ההצלחה.

מסמכים הנדרשים לפסילת צוואה

יחד עם הבקשה להתנגדות לצוואה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • שמו ומספר תעודת הזהות של המתנגד לצוואה.
  • שמו ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמם ומספר תעודות הזהות של כלל הזוכים בצוואה.
  • שובר המעיד על תשלום האגרה.
  • הסבר ונימוק ההתנגדות לצוואה.
  • תצהיר חתום על ידי עו"ד המאמת את העובדות הנטענות.
  • ייפוי כוח (במידת הצורך).

חמש דרכים להימנע מפסילת הצוואה

1. צילום עריכת הצוואה

מומלץ להסריט את טקס עריכת הצוואה באמצעות מצלמת ווידאו. הקלטה זו עשויה לשמש כהוכחה לכך שהמצווה ערך את צוואתו באופן עצמאי, ולהציג את יכולת התפקוד והעצמאות של המצווה בעת עריכת הצוואה. עדות זו עשויה להקשות מאד על פסילת הצוואה היות והיא מציגה את המצווה כעצמאי וכפועל תחת רצונו בלבד.

2. הוצאת תצהיר רפואי

דרך נוספת למניעת פסילת הצוואה, הינה באמצעות הוצאת תצהיר רפואי על ידי פסיכיאטר המעיד על כשרותו המנטלית והקוגניטיבית של המצווה בסמוך למועד עריכת הצוואה. תצהיר זה יקשה על המתנגדים לצוואה לטעון כי המצווה לא היה כשיר לצוות.

3. ניסוח באמצעות עורך דין

הסתייעות בעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות עשוי למנוע את פסילת הצוואה, היות ועורך הדין יוודא כי הניסוח הינו חוקי ותקין, וכי כלל הוראות הצוואה יקוימו במלואן.

4. הוספת הסברים קצרים

מומלץ להוסיף הסברים קצרים בצד הסעיפים העשויים להיות טעונים. הסברים אלו אינם צריכים לשכנע את בית המשפט, אולם הם מציגים את המצווה כאדם בעל שיקול דעת הפועל על פי רצונו החופשי, דבר המצמצם את האפשרות לפסילה עתידית של הצוואה.

5. החתמת עורך דין כעד

במידה והצוואה נעשית באופן של "צוואה בעדים" כדאי לכלול עורך דין כאחד העדים בצוואה. הסיבה לכך היא שבעיני בית המשפט עורך דין החותם על צוואה בודק את כשירותו של המצווה ואת נסיבות כתיבתה, וחתימתו מעידה כי הצוואה כשרה בעיניו. כמובן שבית המשפט ממשיך ובודק הנחה זו בעצמו, אולם החתימה מהווה אסמכתא משמעותית ומקצועית לכשרותה של הצוואה.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

פסילת צוואה

להתמודד עם צוואות וחוק הירושה זה אף פעם לא נעים, אבל קיימים מקרים שונים בהם יהיה צורך בפסילת צוואה. אם זה עקב ביטולה על ידי