לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

הסתלקות מעיזבון

כשם שאי אפשר לכפות על אדם לקבל מתנה בעל כורחו, כך לא ניתן לכפות על יורש לקבל את חלקו בירושה. לעיתים אחד היורשים אינו מעוניין לקבל את חלקו בירושה, ובמצבים אלה באפשרותו לוותר על חלקו בתנאים מסוימים. במאמר זה נתמקד בדרך ההסתלקות מעיזבון, ובהמשך נתייחס לדרך אחרת לשינוי החלוקה הכתובה בצוואה.

מהי הסתלקות מעיזבון?

בחוק הירושה סעיף 6 נאמר: "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית-המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על-פי צוואה, כולה או מקצתה."

במילים אחרות, הסתלקות מעיזבון הינה זכות העומדת בפני כל יורש אשר אינו מעוניין לקבל את חלקו בעיזבון לפי האמור בצוואה, או בהעדר צוואה, מחלקו בחלוקת הירושה על פי דין. במצב זה היורש יכול להודיע כי הוא מסתלק מחלקו. את ההסתלקות ניתן לבצע בשני אופנים:

  1. הסתלקות כללית – הסתלקות ללא העמדת יורש אחר תחתיו, כך שהנכסים המיועדים למסתלק מחולקים בין יתר היורשים בצורה שווה.
  2. הסתלקות ספציפית – הסתלקות לטובת אדם אחר, כלומר חלקו של המסתלק בעיזבון מועבר ישירות לידי אדם אחר. החוק קובע כי לא ניתן להסתלק לטובת אדם אחר אשר אינו אחיו, בן זוגו או אחד מצאצאיו של המנוח.
הסתלקות מעיזבון
הסתלקות מעיזבון

מי רשאי לבצע הסתלקות מעיזבון

כאמור לעיל, כל יורש רשאי לבצע הסתלקות מחלקו בעיזבון. קטין או פסול דין אינם יכולים לבצע הסתלקות מעיזבון אלא באישורו של בית המשפט. בהמשך המאמר נפרט מקרים בהם לא ניתן לבצע הסתלקות מנכסים מסוימים.

 

הסיבות להסתלקות מעיזבון

הסיבות הנפוצות בגינן יורשים מגישים בקשה להסתלקות מעיזבון הינם:

  • מיסוי – חלוקת עיזבון הינה הליך הפטור ממס באופן כללי, ולעיתים היורש מעוניין לנצל פטור זה בצורה שונה מעט. למשל, אם היורש ממילא מתכוון להעביר את הנכס לידי אחיו של המוריש, כדאי לו להסתלק מהנכס ולהעבירו לידי אחי המוריש ישירות על מנת להימנע מתשלום מיסים שונים. כמו כן, במידה והיורש מעוניין לרכוש דירה והוא רוצה להימנע מתשלום מס דירה שניה, באפשרותו להעביר את הדירה אותה קיבל בירושה ליורש אחר.
  • יורש קטין – כאשר היורש הינו קטין, לעיתים קרובות מבצעים הסתלקות בשמו עבור הוריו. הדבר מותנה באישורו של בית המשפט המוודא כי פעולה זו היא לטובתו של הקטין.
  • תנאי לירושה – לעיתים המצווה מורה בצוואתו להעניק ליורש נכס מסוים אולם מתנה זאת בפעולה מסוימת (רק אם היורש יעלה ארצה למשל). במידה והיורש אינו מעוניין לקיים את התנאי, ובמקביל אינו רוצה להותיר את הנכס ללא בעלים, באפשרות להכריז על הסתלקות מעיזבון. יש לציין כי במידה והתנאי אינו מוסרי או אינו חוקי, הוא אינו כשר על פי חוק ודינו להתבטל.
  • מניע רגשי – לעיתים הצורך בצוואה מתעורר עקב יחסים טעונים בין המצווה ובין חלק מהיורשים, מצב המערב רגשות רבים וחזקים. לעיתים אחד היורשים אינו מעוניין להנות כלל מנכסיו של המנוח, או לחלופין, מעוניין לבצע חלוקה ראויה יותר בעיניו ומעדיף לערוך הסתלקות מעיזבון.

 

הליך הסתלקות מעיזבון

על מנת לבצע הסתלקות מעיזבון ראשית יש להגיש תצהיר "הסתלקות מעיזבון" למשרדי רשם הירושה. את התצהיר ניתן לשלוח באופן מקוון, באמצעות הדואר או להגישו באופן פיזי במשרדי קבלת הקהל של הרשם. במידת האפשר מומלץ לצרף תצהיר זה לשליחת הבקשה לקבלת צו קיום צוואה או צו ירושה. בתצהיר זה על היורש לפרט את שיעור הסתלקותו ובמידה והוא מסתלק בצורה ספציפית עליו לפרט את שמות היורשים הנכנסים תחתיו.

 

מקרים בהם לא ניתן להסתלק מעיזבון

כאשר ההסתלקות נעשית שלא בתום לב, למשל בניסיון להתחמק מתשלום חובות, לא ניתן לבצע הסתלקות מעיזבון. בנוסף, לא ניתן לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס לא הופרד מפורשות בצוואה מיתר נכסי העיזבון. כמו כן, במקרים בהם החלוקה נעשית שלא על פי צוואה (ירושה על פי דין) לא ניתן להסתלק מנכס ספציפי, ויש להסתלק מאחוז הירושה הכללי (להוריד את חלקו בעיזבון מ-50% ל-25% למשל), או באמצעות הסכם בין יורשים אשר יפורט בהמשך.

 

מתי נעשית ההסתלקות מעיזבון

החוק קובע כי "לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית-המשפט…". כלומר, מועד הגשת ההסתלקות מעיזבון הינו לאחר מות המצווה ובטרם חולק העיזבון. לאחר החלוקה הנכסים אינם קרויים עוד עיזבון, אולם ניתן להעבירם בדרכים הרגילות (מתנה, מכירה, וכדו'). את ההסתלקות ניתן להגיש גם לאחר קבלת צו קיום הצוואה או צו הירושה, ובלבד שלא חולקו הנכסים בפועל ולא בוצע סילוק חובות העיזבון.

 

דרך נוספת לשינוי חלוקת נכסי העיזבון

בנוסף להסתלקות מעיזבון, ישנה דרך נוספת לביצוע חלוקה שונה מהחלוקה המופיעה בצוואה, דרך הקרויה "הסכם בין יורשים". בדרך זו, היורשים כולם צריכים להגיע להסכמה אודות דרך החלוקה הרצויה בעיניהם, ולחתום על שטר הקרוי "חלוקת עיזבון". הסכם בין יורשים יכול להיעשות רק בין היורשים המופיעים בצוואה ללא הכנסת אנשים נוספים, וכן יכול הוא להיעשות רק בנכסים המופיעים בצוואה ללא הכנסת נכסים נוספים מבחוץ.

 

הסיבות לביצוע הסכם בין יורשים

כל הסיבות שמנינו לעיל בדבר הסתלקות מעיזבון תקפות גם הן, ועליהן ניתן להוסיף עוד שתי סיבות לביצוע הסכם בין יורשים

  • רצון להימנע מבית המשפט – לעיתים אחד היורשים אינו מרוצה מחלקו בירושה, והוא מאיים על יתר היורשים כי יעביר את המקרה לבית המשפט. על מנת להימנע מחלוקה ארוכה, היורשים יכולים לתת לו יותר מחלקו על פי הצוואה, ולחסוך להם ולו הליך חלוקה ארוך ומייגע.
  • הימנעות משותפות – במידה והיורשים אינם מעוניינים לרשת נכסים מסוימים בשותפות, באפשרותם לחתום על הסכם בין יורשים ולהפריד את הנכסים בחלוקה. הרצון להימנע משותפות אינו נובע בהכרח מאיבה או יריבות, וייתכן שהוא נובע מכוונות מקצועיות כגון ניהול עסק באופן עצמאי וכדו'.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא